Podmínky soutěží a předplatného

Tím, že obchodní společnosti BURDA Praha, spol. s r.o., IČ: 152 73 598 (dále jen Burda) a WETRA-XT, ČR s. r. o., IČ: 25632833 (dále jen WETRA-XT), sdělíte své osobní údaje (zejména v souvislosti s účastí v soutěži a/nebo s objednáním předplatného, vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách společnosti, telefonicky formou SMS, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými Burdou), udělejte Burdě a WETRA-XT souhlas se zpracovávání vámi sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Vaše údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů Burda a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti Burda a WETRA-XT a/nebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu Burda a WETRA-XT. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla Burdě a WETRA-XT dáváte souhlas s tím, že vám jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály Burdy či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasíte-li s tím, aby Vám byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály Burdy a WETRA-XT či jejích obchodních partnerů, zaškrtněte příslušnou kolonku příslušného formuláře, odešlete e-mail na elektronickou adresu zrusenisouhlasu@burda.cz a newsletter@wetra-xt.com, nebo tuto skutečnost nahlaste osobně na telefonní lince Burdy a WETRA-XT, případně písemně společně se svými elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

Uživatel je povinen uvádět údaje správné, pravdivé a přesné, stejně tak je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně těchto údajů. Uživatel si je vědom toho, že se jedná o poskytnutí dobrovolné. Provozovatel, jako správce osobních údajů, může pověřit zpracováním třetí osobu jako zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů bude v takovém případě zveřejněn na internetovém portálu. Bude-li se Uživatel domnívat, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem či ochranou soukromého a osobního života Uživatele, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby Provozovatel závadný stav odstranil. Uživatel se rovněž může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je oprávněn požádat Provozovatele o poskytnutí informace ohledně zpracování svých osobních údajů. Provozovatel je oprávněn požadovat za poskytnutí informace dle věty první náhradu nezbytných výdajů. Uživatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek subjektů spolupracujících s Provozovatelem. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

Společnost BURDA Praha, spol. s r. o., IČ: 152 73 598 se sídlem Praha 3, přemyslovská 2845/43 a WETRA-XT, ČR s.r.o., IČ 25632833, DIČ CZ25632833, na adrese: U Libeňského Pivovaru 2/63, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 56518, vám oznamuje, že vaše osobní údaje budou zpracovávány čistě pro potřeby těchto společností, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvním partnery, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Vaše práo přístupu k údajům o vaší osobě je zaručeno.

V případě, že Burda a WETRA-XT poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na Brudě a WETRA-XT vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.